Lay nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Lay cökmə süxurların əmələ gəlmə şəraitindən asılı olaraq az və ya çox qalınlıqda bircinsli kütlədən ibarət olan və paralel səthlərlə hüdudlanan süxur təbəqəsidir.

Alt hüdudlanmış səthə layın dabanı, üst hüdudlanmış sətlə isə tavanı deyilir. Bir layın tavanı digər lay üçün daban olur və yaxud əksinə, bir layın dabanı digəri üçün tavan olur. Tavan ilə daban arasında qalan məsafəyə layın qalınlığı deyilir. Mayili yatan layların yer üzünə çxan hissəsi görünən qalınlıq adlanır.

0 points