Əhəngdaşı necə yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Əhəngdaşı təbiətdə ən çox yayılmış çökmə süxurlardandır.

Üzvü mənşəli əhəngdaşları, adətən, mollüskların, foraminiferlərin, əhəngli yosunların, mərcanların və başqa əhəngli qabıqların toplanmasından irəli gəlir. Tərkibində hansı dəniz orqanizminin çox olmasından asılı olaraq mərcan, braxiopod, foraminifer kimi də ad qazanmış olur.

Kimyəvi yolla əmələ gəlmiş əhəngdaşıların kürəvi əhəngli dənələrin toplanmasından yaranan kolit əhəngdaşlarını, bulaqlardan çökmüş əhəngli tufları misal çəkmək olar.

0 points