Çaylarda su sərfi necə müəyyən edilir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Su sərfi çayın canlı yatağından bir saniyədə keçən suyun miqdarına deyilir. Bunu hesablamaq üçün Q=W-F m kub/san düsturundan istifadə olunur.

Burada Q-su sərfi; F-canlı yatağın en kəsiyinin sahəsil; W-axının sürəti. Su sərfini müəyyən etməklə hidrotexniki qurğuların, suvarma kanallarının layihələşdirilməsində sərf məlumatlarındanistifadə edərək suvarma sistemləri üzrə su təlabatı qrafikləri, kanallar arasında su bölgüsü və ya eyni kanal üzərində rayonlar və təsərüfatlar arasında su bölgüsünü aparmaq  üçün lazımdı.  Su sərfini hesablayaraq günlük, aylıq, illik axımı müəyyən etmək olur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

0 points