Karahanlı devleti ne zaman kurulmuştur?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Karahanlı devleti 9 yüzyılda kurulmuş ve Orta Asya Türk tarihinde önemli yer tutmuş olan bir Türk devletidir. 13 yüzyıla kadar mevcudiyetini devam ettirmiş olan bu Türk devleti İslam inancını resmi kabul eden bir Türk devletidir. 

Kara ismi iki anlam taşır. Arap kaynaklarına göre Kara gücünü kaybeden Türk boylarına verilen bir isimdir. Fakat Türk tarihi bize başka birşey söylemektedir. Türk tarihine göre Kara kelimesi büyük anlamındadır. Buna örnek olarak Baharlı (Karakoyunlu) devletini göstere biliriz. Kara Muhammed, Kara Yusuf gibi efsanevi bey ve hükümdarları olan bu devletteki ve Karahanlı (Büyükhanlı) devletindeki gibi Karanın anlamı büyüktür. Ayrıca bir ihtimale göreyse Türkler istikameti renkler ile ifade ederlerdi. Karada Kuzey anlamı taşımakta idi. 

Uygur devletinin din değişimi (maniheizmi kabulü) ile zayıflaması ve diğer göçebe istilacı Türk boyu Kırgızlar (Kırgızların Türk olmayıp Türkleştikleri fikri de mevcuttur) Uygur devletini yıkarlar. Bundan sonra Uygurlara tabi Yağma, Cigil, Tuhsı gibi Türk boyları Arslan Kara ünvanı veya ismi taşıyan bir bey etrafında birleşirler. Karahanlı devletini Karlukların kurduğu ihtimalide vardır fakat şahsi fikrim Yağmalar yönündedir.  Bu Türklerden sayılarına ve gücüne bakarak Yağma boyunun Karahanlı devletinin kurucu unsuru olduğu görüşündeyim O dönem kaynaklarının verdiği bilgilere göre Orta Asyada bir gayri-müslim devlet kurularak müslüman vilayetlerini ele geçirmiştir. Bu devletin Karahanlı devleti olması muhtemeldir. Karahanlıları oluşturan ulusun 200000 çadırdan ibaret olması onların ne denli bir güce sahip olduğunu gösteriyor. 

Arslan Kara Hanın fetihleri sonucu müslüman kölemen (memlük) Türklerin kurduğu Samani devleti zayıflayama başlar ve Türk ulusunun Tengrici inancına mensup evlatları olan Karahanlılar Maveraünnehri ele geçirerek Samani tehdidini engeller ve iktidarlarını Batı Orta Asya yada Türkistan diye tabir ettiğimiz coğrafyaya yayarlar.

0 points