Selə qarşı necə mübarizə edirlər?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Sel-dağ çaylarının yatağında intensiv yağışın yağması, buz və qar ərimələrinin nəticəsində yaranır. Selin yaranmasına fiziki kimyəvi şərait, geomorfoloyi quruluşu, iqlim, torpaq, örtüyü,və hidrometeroloyi proseslər təşkil edir. Bu prosesin çox dağıdıcı təsiri olduğundan ona qarşı mübarizə tədbirləri görmək lazımdır.

Sellərə qarşı mübarizə iki istiqamətdə passiv və aktiv metodla aparılır. Passiv metod sellərin keçdiyi ərazilərdə mühəndis texniki qurğılar və sahil bərkidici bəndlər daxildir. 

Aktiv mübarizə metodları seləmələgətirici amillərə qarşı yönəlir. Bu metodun mahiyyəti qayalıq, dağ-çəmən, və meşə zonalarında fitomeliorativ tədbirlərin görülməsidir. Meşələri qorumaq, onlların qırılmasının və meşə zonasının otarılmasının qarşısının alınması.

0 points