Rona ovalığı harada yerləşir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Rona ovalığı Fransanın cənub şərqində, Rona çayının orta və aşağı axarında Alp dağları ilə Fransanın Mərkəzi massiv dağları arasında uzanan bir ovalıqdır.

Ovalığın uzunluğu 279 km-ə bərabərdir. Çay terrasları allüvial çöküntülərdən ibarətdir. İqlimi mülayim, subtropik və aralıq dənizi iqlimidir.

Rona ovalıqda taxılçılıq, bağçılıq və üzümçülük inkişaf edib, çayın deltasında isə çəltik əkilir.

Pona düzənliyinin səthi hamar olduğuna görə Fransanın şimalı ilə cənubunu birləşdirən dəmiryol və avtomobil yolları buradan keçir.

0 points