Okeanda su kütləsinin axmasına nə səbəb olur?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Okean və dənizlərdə suyu hərəkətə gətirən müxtəlif səbəblər mövcuddur. Bunlardan külək, hava kütlələri, sualtı zəlzələlər, Ay və Günəşin təsiri ilə yaranan qabarma və çəkilmələr və s.

Cərəyanları hərəkətə gətirən küləklər, xüsusilə də daimi küləklər və hava kütlələridir. Onların istiqamətinin dəyişməsinə isə Yerin öz oxu ətrafında fırlanmasından yaranan Koriolis qüvvəsi təsir edir . Bundan əlavə cərəyanların axıtdığı su kütlələri temperaturuna, sıxlığına, duzluluğuna və digər xüsusiyyətlərinə görə ətraf sulardan fərqlənirlər.

Axıtdığı suyun temperaturuna görə cərəyanlar iki yerə ayrılir, isti və soyuq cərəyanlar. Dünyanın ən böyük isti cərəyanı Qolfstrim, ən böyük soyuq cərəyan isə Qərb küləkləri cərəyanıdır.

0 points