Kənd təsərrüfatının inkişafı nədən asılıdır?


Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın bir sahəsi olub bitki və heyvan mənşəli məhsulların istehsalı ilə məşğul olur. Bu sahəni inkişaf etdirmək təbii şəraitdən çox asılıdır.

Əkinçiliyin inkişafı üçün münbit torpaqlar, aqro-iqlim resursları ( istilik, su, və s.) nisbətən münbitliyi zəif olan torpaqların meliorasiyanı mənimsəmə qabiliyyəti, heyvandarlıq üçün təbii otlaqların və biçənəklərin olması vacib şərtlərdən biridir. Müasir dövrdə elmin nəaliyyətlərindən istifadə etməklə məhsuldarlığı xeyli yüksəltmək mümkün olmuşdur.

0 points