Delta necə yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Düzənlik çayların aşağı axınında, yəni mənsəbində , suyun hərəkəti demək olar ki, təmamən dayanır və çayın gətirdiyi çöküntülər üst-üstə toplanaraq düzənliklər əmələ gətirir.

Bu düzənliyin içərisində çay ayrı-ayrı qollara ayrılaraq hövzəyə tökülür.

Deltanın əmələ gəlməsində sahil formasının, quru və dəniz dibi arasındakı hündürlük fərqinin də mühüm rolu var. Deltalar təxminən yunan əlifbasının 4-cü hərfi olan deltaya oxşayır. İlk dəfə Herodot Nil çayının mənsəbini təsvir edərkən bu termindən istifadə etmişdir. Deltaların hamısı tam delta hərfinə oxçamır: yelpikvari, dimdikvari, saçaoxçar, qövsəoxşar və s. Qanq və Brahmaputra, Volqa, Lena, Misisipi və s. caylar delta əmələ gətirir.

0 points