Bazar iqtisadiyyatının üstünlüyü nədədir?


Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bazar iqtisadiyyatı əmtəə mübadiləsi zamanı pul meydana gəldiyi vaxtdan mövcuddur.

Bazar iqtisadiyyatı istehsalçı ilə istehlakalçı arasında əlaqədir. Bu kaptalizmin inkişafı ilə birlikdə inkişaf etmiş və təkmilləşmişdir. O istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak sahələrini əhatə edir. Bu sistemin üstün cəhəti istehsalın bazarla tənzimlənməsində, rəqabətin artırılmasında, artıq məhsul istehsalına yol verməməkdə, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsində, bölgünün düzgün təşkilindədir.

0 points