Akkumulyasiya prosesi necə baş verir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yer qabığında gedən aşınma zamanı, aşınma materiallarının relyefin çökək hissələrində toplanması prosesinə akkumulyasiya deyilir. Axar suların gətirdiyi süxur qırıntılarının çayın orta və aşağ axınında, axın süətinin azalması nəticəsində toplanması, buzlaq çöküntülərinin toplanması , küləyin toplayıcı fəaliyyəti və s nəticəsində akkumulyasiya prosesi baş verir.

Akkumulyasiya nəticəsində gətirmə konusları, deltalar, moren tirələri, allüvial düzənliklər, qum tirələri, dyunlar, sahil çimərlikləri və s. yaranır.

0 points